Dritarja e kërkimit

Dunuɲa Fɔlɔna 2

1Kore xɔnna nun bɔxɔ xɔnna daxi na kiini e nun e kui seen birin. 2Lɔxɔ soloferedeni Ala wanla yi kamali. A yi a matabu. 3Ala yi barakan sa na lɔxɔ soloferedena fe yi, a xa findi lɔxɔ sariɲanxin na bayo a matabuxi na lɔxɔn nin. A wanla kamalixi na lɔxɔn nin.

N Benba Adama nun Nmahawa fe

4Kore xɔnna nun bɔxɔ xɔnna taruxun ni i ra, e daxi waxatin naxan yi.

Marigina Alatala bɔxɔn nun koren nafala waxatin naxan yi, 5soli se yo mi yi na. Sansi yo mi yi na naxan solixi bɔxɔn ma bayo Marigina Alatala munma yi tule igen nagodo singen. Adaman fan mi yi na naxan bɔxɔn nawalima. 6Koni xuyexuyenna yi minima bɔxɔn fari, a bɔxɔni kun. 7Marigina Alatala yi adaman nafala bɛndɛn na. Na xanbi ra, a yi niin fe a ɲɔɛni, adaman yi findi daɲɔxɔn na.

8Na xanbi Marigina Alatala yi nakɔ faɲin nafala sogeteden mabinni. Na yiren xili Eden. A yi adaman dɔxɔ mɛnni. 9Marigina Alatala yi wudin siyaan birin nasoli mɛnni, wudin naxan tofan, wudin naxan bogi donma a faɲin na. Na yiren tagi, wudi firin yi na yi. Kedenna xili siimaya wudina. A firinden xili fe faɲin nun fe ɲaxin kolon wudina.

10Xuden yi mini Eden nakɔni soli seene xa, a yi taxun, a findi xude naaninna ra. 11Na xude singen xili Pison. A danguma Xawila bɔxɔn birin ma, xɛmaan dɛnaxan yi. 12Na xɛmaan fan. Wudi igen xiri ɲaxumɛn fan na, e nun gɛmɛ tofaɲin naxan xili onixin. 13Na xude firinden xili Gihon. A danguma Kusi bɔxɔn birin ma. 14Na xude saxanden xili Tigiri. A danguma Asuri bɔxɔn ma a sogeteden binna ra. Na xude naaninden xili Efirati.

15Marigina Alatala yi adaman dɔxɔ Eden nakɔni nɛn alogo a xa na yiren nawali, a yi a kantan. 16Marigina Alatala yi yamarin so Adama yii, a naxa, “I nɔɛ wudini itoe bogin birin donɲɛ naxan Eden nakɔni, 17koni i nama fe faɲin nun fe ɲaxin kolon wudin bogin don, bayo i na a don, i faxama nɛn.” 18Marigina Alatala yi a fala, a naxa, “A mi lan xɛmɛn xa lu be a kedenna. N na a mali muxu faɲin dama nɛn a xa.”

19Burunna subene birin e nun xɔline birin Marigina Alatala naxanye rafalaxi bɛndɛn na, a yi e xali adaman fɛma a xa e xili sa. Adaman e xili sa kii naxan yi, na yi findi e xinle ra. 20A yi xuruseene birin nun xɔline birin nun burunna subene birin xili sa. Koni na waxatini Adaman munma yi a mali muxu faɲin sɔtɔ singen. 21Marigina Alatala yi xixɔnla radangu a ma. A yi a raxi ki faɲi. A to xi, Marigina Alatala yi a ɲɛnsɛn xɔri keden ba. A yi na ragali. 22Na xanbi, na ɲɛnsɛn xɔnna naxan kelixi adaman yi, Marigina Alatala yi na findi ɲaxanla ra, a yi fa a ra adama xɔn.

23Adama yi a fala, a naxa, “Iki, ito fataxi n xɔnna nan na. A mɔn fataxi n fatin nin. A xinla falama nɛn ‘ɲaxanla,’ bayo a minixi xɛmɛni nɛn.”+ 24Nanara, xɛmɛna a nga nun a fafe beɲinma, a yi a maso a ɲaxanla ra, e findi fati bɛndɛ kedenna ra. 25Xɛmɛn nun a ɲaxanla magenla nan yi a ra nun, koni e mi yi yagima na ra.

Kisin Kiraan Kitabuna

© 2012—Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index