Dritarja e kërkimit

मत्ती 1

येशू ख्रीष्‍टकी पगावा हङ्‍गावातिवा

(लूका ३:२३-३८)

1येशू ख्रीष्‍ट ति अब्राहाम ताङ ग्‍येल्‍वु दाऊदकी गिपा यिन। दिवा ति अब्राहाम ताङ ग्‍येल्‍वु दाऊदकी गिपा येशू ख्रीष्‍टकी पगावा हङ्‍गावातिवा यिन।

2अब्राहामकी पुज्‍युङ ति इसहाक,

इसहाककी पुज्‍युङ ति याकूब,

याकूबकी पुज्‍युङतिवा ति यहूदा ताङ तीकी उज्‍युनुपतिवा नोक।

3यहूदाकी पुज्‍युङतिवा ति फारेस ताङ जाहेर नोक,

तिवी आमा ति तामार नोक।

फारेसकी पुज्‍युङ ति हेस्रोन,

हेस्रोनकी पुज्‍युङ ति आराम नोक।

4आरामकी पुज्‍युङ ति अम्‍मीनादाब,

अम्‍मीनादाबकी पुज्‍युङ ति नहशोन,

नहशोनकी पुज्‍युङ ति सल्‍मोन,

5सल्‍मोन ताङ राहाबकी पुज्‍युङ ति बोअज नोक।

बोअज ताङ रुथकी पुज्‍युङ ति ओबेद नोक।

ओबेदकी पुज्‍युङ ति यिशै,

6यिशैकी पुज्‍युङ ति ग्‍येल्‍वु दाऊद नोक।

दाऊदकी पुज्‍युङ ति सोलोमन नोक।

सोलोमनकी आमा ति गोमाला उरियाहकी पेर्मी यिनोक।

7सोलोमनकी पुज्‍युङ ति रहबाम,

रहबामकी पुज्‍युङ ति अबिया,

अबियाकी पुज्‍युङ ति आसा,

8आसाकी पुज्‍युङ ति यहोशापात,

यहोशापातकी पुज्‍युङ ति यहोराम,

यहोरामकी पुज्‍युङ ति उज्‍जियाह,

9उज्‍जियाहकी पुज्‍युङ ति योताम,

योतामकी पुज्‍युङ ति आहाज,

आहाजकी पुज्‍युङ ति हिजकिया,

10हिजकियाकी पुज्‍युङ ति मनश्‍शे,

मनश्‍शेकी पुज्‍युङ ति अमोन,

अमोनकी पुज्‍युङ ति योशियाह नोक।

11योशियाहकी पुज्‍युङतिवा ति यकोनियास ताङ तीकी नुपतिवा नोक।

तिवा ति यहूदीतिवाला जिम्‍नी बेबिलोनला टि गल्‍सिमा क्‍येवु यिन।

12बेबिलोनला जिम्‍नी टि गलुप ज्‍युक्‍ला यकोनियासकी पुज्‍युङ ति शालतिएल,

शालतिएलकी पुज्‍युङ ति यरुबाबेल,

13यरुबाबेलकी पुज्‍युङ ति अबिउद,

अबिउदकी पुज्‍युङ ति एल्‍याकीम,

एल्‍याकीमकी पुज्‍युङ ति आजोर,

14आजोरकी पुज्‍युङ ति सादोक,

सादोककी पुज्‍युङ ति आखिम,

आखिमकी पुज्‍युङ ति एलिउद,

15एलिउदकी पुज्‍युङ ति एलाजार,

एलाजारकी पुज्‍युङ ति मत्तान,

मत्तानकी पुज्‍युङ ति याकूब,

16याकूबकी पुज्‍युङ ति योसेफ नोक।

योसेफकी पेर्मी ति मरियम नोक।

तमा ती मरियम नेमा येशू क्‍येवु यिन।

ती येशूला ख्रीष्‍ट सिनी सिवी।

17तुक क्‍यानी अब्राहामकी पुस्‍तातिवा ति अब्राहामकी ङो नेज्‍युन दाऊद सेक पुस्‍ता च्‍युप्‍ज्‍यी, दाऊदकी ङो नेज्‍युन बेबिलोनला जिम्‍नी टि गलुप पेला सेक पुस्‍ता च्‍युप्‍ज्‍यी ताङ बेबिलोनला जिम्‍नी टि गलुप पे नेज्‍युन ख्रीष्‍ट+ सेक पुस्‍ता च्‍युप्‍ज्‍यी च्‍युङ्‍गुप नोक।

येशू ख्रीष्‍टकी क्‍येताङ

(लूका २:१-७)

18येशू ख्रीष्‍ट ति दुक क्‍यानी क्‍येवु यिन। खोकी आमा मरियमला योसेफकी लाङ्‍नी जेन्‍दी कितुपला थाक्‍छ्‍येनोक। यिने तिवी जेन्‍दी कितुप सिनाङ गोमाला के मरियम ति कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍मा नेमा राङ जु च्‍येन्‍दी गलुप हाक्‍कोनोक। 19यिने मरियमला लोङ्‍गुप योसेफ ति सेम टेङ्‍बु वोतुप मी यिन्‍दुप तप्‍की तीकी मरियमला मी मिङ्‍गाला ङोछा लोङ्‍गुप नो माक्‍यानी छ्‍याकला तीला क्‍युर्नी ज्‍योकुप नो क्‍यानोक। 20तुका नासाम तोङ्‍यिन वोतुप पेला योसेफकी मिलामला देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थु यी थोङ्‍सुङ। तमा तीकी योसेफला दुक सिक्‍यासुङ, “ओ, दाऊदकी गिपा योसेफ, ख्‍युरुङ मरियम ताङ मुला जेन्‍दी कितुपला ज्‍यिवा माकी। च्‍यिलासिसिन तीकी खोकला वोतुप आङा ति कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍मा नेमा च्‍युङ्‍गुप यिन। 21मरियमला पुज्‍युङ यी क्‍येकितो, ख्‍योरो तीकी मिङ ति येशू सिनी तोसा। च्‍यिलासिसिन खोकी खोरो मीतिवाला दिक्‍पा ने थर ज्‍यिकितो।” 22दी तेरी ताम्‍ङे च्‍युङ्‍गुप ति चोवो कोन्‍छ्‍योककी खोरे लुङ्‍तेम्‍बातिवा नेसुर दुक सुङ्‍गुप सुङ ति छेवुला यिन,

23“ल्‍होसा, जेन्‍दी माक्‍यावु पुम्‍पेजा यीला पुज्‍युङ यी क्‍येकितो,

तमा मीतिवी खोला इम्‍मानुएल सिनी सिवितो।”

दी इम्‍मानुएलकी तेन्‍दोक ति ‘कोन्‍छ्‍योक दाक्‍पी मुला ज्‍यु वे।’ सिक्‍यावु यिन।*

24योसेफ ङ्‍यी छेसिमा देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थुकी तीला सिक्‍यावु दोके मरियम ति खोरो पेर्मीला टि वासुङ। 25यिने मरियमला पुज्‍युङ माक्‍येवा सेक योसेफ तीकी मुला ङ्‍यिमालोक, तमा पुज्‍युङ क्‍येसिमा योसेफकी ती पुज्‍युङकी मिङ ति येशू सिनी तासुङ।