Cibverano Dipsa

Gjuha: Sena

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

Wycliffe Bible Translators, Inc. and Prodelise