Pwo Karen Bible (Thailand)

Gjuha: Karen: Pwo Northern

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit