Na Rongorongo Uto nina Jesus Christ

Gjuha: Gela

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

Copyright © 2015 Wyciiffe Bible Translators, Inc.