Kaleiwag kweivaw

Gjuha: Muyuw

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.