ጌኤዦ ማፃኣፖ

Gjuha: Male (Ethiopia)

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

Copyright © 2008 by The Word for the World International
Copyright © 2008 The Bible Society of Ethiopia