Diospan Tsain

Gjuha: Sharanahua

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.