Ke meupiya ne tudtul mekeatag ki Hisu Kristu

Gjuha: Ilianen Manobo

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© Wycliffe Bible Translators, Inc.