The Gospel According to Mark in Label

Gjuha: Label

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc.All rights reserved