Na ukud Apudyus

Gjuha: Southern Kalinga

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© Wycliffe Bible Translators, Inc.