Magtubu tôô toɲ biɲare to kôrbi

Gjuha: Kimré

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.