Kalin Diyos: napilipili ay istorya sin daan ay tolag; Salmo; Proverbio

Gjuha: Kankanaey

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit