Odoodee Baibel

Gjuha: Odoodee

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© 2006 Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.