Wipi Yɨt God ma Yɨna Sisɨl Yɨna Peba

Gjuha: Wipi

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit