Gjuha: Français

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© 2000 Société biblique française - Bibli'O