Nyanyapa Arrku Gun-nika Gun-molamola Janguny: Minypa Jesus Christ Guna-ganyja Arrburrwa Gun-geka Rum

Gjuha: Burarra

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved