Ndose Kɔdɔ Laka, Buku ꞌba Tisaki ni Tɔdɔ to Lömu Laꞌja ꞌBa Yësu Kurïsïtö Ŋere Ze

Gjuha: Jur Modo

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit