Ang bitala tang Dios: ba-long inigoan; Ang bagong magandang balita: bagong tipan

Gjuha: Agutaynen

Version Information

Copyright Information

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


The New Testament
in Agutaynen

Të dhënat e të drejtave të autorit

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.