Ri utzilaj tzij re ri kanimajawal Jesucristo

Gjuha: Achi'

Version Information

Copyright Information

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

The New Testament
in Achi

Të dhënat e të drejtave të autorit

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.