I 'utz laj tzij re i dios

Gjuha: Achi'

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© Wycliffe Inc. All rights reserved.